Image

Canh Thuan Commune, Van Canh District, Binh Dinh Province

duyet

July 31, 2023

On the afternoon of July 11th, 2023, TMT Foundation arrived at the next location in its
charitable gift-giving journey at Canh Thuan Semi-Boarding Secondary School in Van Canh
district, Binh Dinh province, in Central Vietnam. With the permission of the local leadership,
TMT Foundation arrived early to arrange and prepare a total of 228 gifts, each consisting of 1 school backpack, 20 notebooks, 1 box of pencils, and 1 bag of candy, to be distributed to the
underprivileged students of the school.

Van Canh is a mountainous district located in the southwest of Binh Dinh province, with harsh
weather conditions of intense sunlight and heavy rain. In the province, there are many
impoverished and particularly challenging areas, including Canh Thuan commune. The majority
of students at Canh Thuan Semi-Boarding Secondary School are children of ethnic minorities
such as Cham, H’roi, Bana, Thai, and Muong, who face difficult economic conditions, low and
unstable incomes.

Although the gifts may be small, they carry significant meaning in terms of spirit and serve as
motivation for these underprivileged students to continue attending school and strive for better
education in the future.

Chiều ngày 11 tháng 7 năm 2023, TMT Foundation đã tới địa điểm tiếp theo trong hành trình trao quà từ thiện tại Trường THCS bán trú Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam. Được sự cho phép của ban lãnh đạo địa phương, TMT Foundation đã có mặt rất sớm để sắp xếp và chuẩn bị tổng cộng 228 phần quà, mỗi phần gồm 1 ba lô học sinh, 20 cuốn vở, 1 hộp bánh và 1 bịch kẹo, để trao đến tay các em học sinh nghèo của trường.

Vân Canh là một huyện miền núi, nằm ở phía tây nam của tỉnh Bình Định, có thời tiết nắng mưa khắc nghiệt. Trên địa bàn tỉnh, có nhiều xã nghèo và đặc biệt khó khăn, trong đó xã Canh Thuận. Các em học sinh của trường THCS bán trú Canh Thuận đa số đều là con em của các đồng bào dân tộc thiểu số như Chăm H’roi, Bana, Thái, Mường…có điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập thấp và không ổn định.

Những phần quà tuy nhỏ, nhưng mang nhiều ý nghĩa về tinh thần, là động lực để các em học sinh nghèo tiếp tục đến trường và học tập tốt hơn trong tương lai.